آکادمی آزمون‌های بین‌المللی سایا

یکی از مهم‌ترین عوامل مورد نیاز و تأثیرگذار در مبحث مهاجرت و اخذ پذیرش از کشورهای دیگر، شرکت در آزمون‌های بین‌المللی و کسب مدرک مربوطه است. در این راستا نیاز به شناختن هر آزمون می‌باشد. سپس در راستای آموزش و شرکت در آزمون اقدام شود. 

مجموعه سایا با داشتن تجربه سالیان در زمینه آزمون‌های بین‌المللی، در زمینه ثبت نام در کلاس‌های آموزشی و همچنین برگزاری آزمون‌های بین‌المللی مشاوره و خدمات کاملی را ارائه می‌دهد.